ביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר
לקט כתבות ותוכן מרשתות חברתיות. התוכן באלבום זה הוא דוגמה בלבד, ניתן לייצר ולארגן את התוכן באלבומים נוספים לפי כל חלוקה שתמצא לנכון.

Title
Description עכשיו בשדולה הסביבתית-חברתית יחד עם השדולה לאנרגיה ירוקה בכנסת, דנים בהשלכות והמשמעויות של ההסכם הכלל עולמי שהושג בוועידת האקלים בפאריס עם השר להגנת הסביבה, חברי וחברות כנסת, ארגוני סביבה ויצרני אנרגי
Tags