Social Media
About the FIRST Tech Challenge team

Title
Description לאורך העונה אחת מהמטרות הגדולות ביותר שלנו היא להפיץ את הקבוצה בין חברי הקהילה. בין היתר, אנו מקבלים את תמיכתם של עיתון מודיעין News, העיתון המקומי הנפוץ בעיר. אנו מוד
Tags