Lectures
Our Lectures

Title ORT Hackathon
Description הבוקר הפציע ואחרי לילה של דיונים, התלבטויות, המון אפשרויות וכיוונים, הכוונה ולבסוף התמקדות, 6 קבוצות עבודה מציגות את ששת המייזמים (חלקם ייושמו כבר בתקופה הקרובה). חיב�
Tags